گروه آموزشی : عمران
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - عمران - سازه هاي هيدروليكي

سوابق اجرایی

:: معاون پژوهشی دانشکده مکانیک و عمران

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده مکانیک و عمران
تاریخ شروع : 1398/04/01
تاریخ خاتمه :


:: معاون آموزشی گروه عمران

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد خمینی شهر، دانشکده عمران
تاریخ شروع : 1395/07/01
تاریخ خاتمه :1