گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معارف - متون اسلامي

  • ماه محرم را تسليت مي گويم .
سوابق اجرایی

:: مدیر گروه ها

مؤسسه محل اشتغال : منطقه 4
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه ها

مؤسسه محل اشتغال : منطقه 4
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه خمینی شهر
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: شورای انتشارات

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه خمینی شهر
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1