گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

اختراعات

:: مغزی و قفل میدانی-رمزی

مرجع تایید کننده : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شماره ثبت اختراع : ۷۵۸۵۱
تاریخ :1391/04/18

:
قفل مغزی
:: سیال بای دیسپرس نیمه هوشمند مغناطیسی

مرجع تایید کننده : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شماره ثبت اختراع : ۸۳۶۷۸
تاریخ :1393/06/08

:
سیال بای دیسپرس

1