گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق- الکترونیک

اختراعات

:: سیستم استخراج ویژگی تصویر مبتنی بر FPGA

مرجع تایید کننده : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شماره ثبت اختراع : 38708760
تاریخ :1387/08/19


مرجع تاييدکننده:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
:: دستگاه الکترومکانیکی کرنش سنج دیجیتال

مرجع تایید کننده : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شماره ثبت اختراع : 38702265
تاریخ :1387/03/28


مرجع تاييدکننده:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

1