گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حسابداری

اختراعات