گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

  • کلاس جبرانی ماشین های الکتریکی 2 جمعه 16 خرداد ساعت 10:15 تشکیل می شود. به منظور شرکت در کلاس به آدرس اینترنتی https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/ch1425401412318 مراجعه فرمایید
دانلود فايل

:: اسلاید های جلسه چهارم کلاس مجازی مدارهای الکتریکی 1
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 31
:: اسلاید های جلسه دوم کلاس مجازی ماشین های الکتریکی 2
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 32
:: اسلاید های جلسه سوم کلاس مجازی بررسی سیستم های قدرت
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 34
:: اسلاید های جلسه سوم کلاس مجازی مدارهای الکتریکی 1
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 32
:: اسلاید های جلسه اول کلاس مجازی ماشین های الکتریکی 2
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 45
:: اسلاید های جلسه اول و دوم کلاس مجازی مدارهای الکتریکی 1
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 34
:: اسلاید های جلسه اول و دوم کلاس مجازی ریزسیستم ها و ریزمنبع ها
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 17
:: اسلاید های جلسه اول و دوم کلاس مجازی بررسی سیستم های قدرت 1
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 55
:: تمرین سری 2 مدارهای الکتریکی
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 136
:: تمرین سری 1 مدارهای الکتریکی
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 270
:: تمرین سری 3 مدارهای الکتریکی
تعداد فایل ها : 9
بازدید : 448
:: تمرین سری 4 مدارهای الکتریکی
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 332
:: تمرین سری 1 بررسی سیستم های قدرت
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 307

1