گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - کنترل

  • به اطلاع کلیه دانشجویان محترم درس مدارهای الکتریکی 1 می رساند شماره تمرین های مربوط به قسمت میان ترم از کتاب "نظریه اساسی مدارها و شبکه ها" به شرح زیر است. فصل دوم: 2، 9، 12، 26. فصل سوم: 4، 18، 25، 39، 60. فصل چهارم: 19، 22، 34، 37.
دانلود فايل

:: کنترل مدرن
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 646
:: کنترل هوشمند
تعداد فایل ها : 13
بازدید : 511
:: اندازه گیری الکترونیکی
تعداد فایل ها : 11
بازدید : 1983
:: روش تحقیق
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 798

1