گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - رياضي - ریاضی کاربردی

دانلود فايل

:: Differential_Equations
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 181
:: Numerical calculations
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 196
:: آمار احتمال
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 270
:: جبر خطی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 109

1