گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

داوری مجلات بین المللی

Journal of Electrical Engineering and Technology
تاریخ : 1396/09/22
بازدید : 34

Journal of Power Electronics
تاریخ : 1396/09/22
بازدید : 50

IET Power Electronics
تاریخ : 1396/09/22
بازدید : 25

IEEE Transactions on Industrial Electronics
تاریخ : 1396/09/22
بازدید : 21

IEEE Transactions on Power Electronics
تاریخ : 1396/09/22
بازدید : 34


1