گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برق - قدرت

تأليفات

:: بهره برداري از پست هاي فشار قوي

زبان اصلی :
نوع : گردآوری
سال انتشار : 97
ناشر :
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
:
بهره برداري از پست هاي فشار قوي

فيپا:978-964-10-4830-5
:: مهندسي روشنائي و منابع نور

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال انتشار : 1386
ناشر :
نام ناشر : واحد خميني شهر
تعداد صفحات : 179
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-95945-8-3
تیراژ : 2000
نوبت چاپ :

1