گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

تأليفات

:: کشف المطالب فهرست هاي داستان ها و مضامين مثنوي معنوي

زبان اصلی : فارسي
نوع : گردآوري
سال انتشار :
ناشر :
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: نکاح محجة البيضا

زبان اصلی : عربي
نوع : ترجمه
سال انتشار :
ناشر :
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: سنن النبي

زبان اصلی : عربي
نوع : گردآوري
سال انتشار :
ناشر :
نام ناشر : حوزه هنزي
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: رويکرد مک مستر در ارزيابي و درمان خانواده ها

زبان اصلی : انگليسي
نوع : ترجمه
سال انتشار :
ناشر :
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: مشاوره طلاق در ميانسالي

زبان اصلی : انگليسي
نوع : ترجمه
سال انتشار :
ناشر :
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: فرآيند دلبستگي در خانواده درماني

زبان اصلی : انگليسي
نوع : ترجمه
سال انتشار :
ناشر :
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1