گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك
رشته تحصیلی : - نانو فناوري

تأليفات

:: SPIONs as Nano-Theranostics Agents

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال انتشار : 2017
ناشر :
نام ناشر : Springer
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
:
SPIONs as Nano-Theranostics Agents

فيپا:ISBN 978-981-10-3562-3

1