گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي - رياضي محض

تأليفات

:: ریاضیات مهندسی ویرایش جدید چاپ دوم

زبان اصلی :
نوع : تألیف
سال انتشار : 1389
ناشر :
نام ناشر : گفتمان اندیشه
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 2
:
ریاضیات مهندسی ویرایش جدید چاپ دوم

فيپا:7812812
:: رياضيات مهندسي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال انتشار : 1389
ناشر :
نام ناشر : گفتمان انديشه معاصر
تعداد صفحات : 337
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-8745-99-3
تیراژ : 5000
نوبت چاپ :
:
ریاضیات مهندسی ویرایش جدید چاپ دوم
ریاضیات مهندسی ویرایش جدید چاپ دوم
ریاضیات مهندسی ویرایش جدید چاپ دوم

1