گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معارف - فلسفه تطبيقي

بيوگرافي

نام : مجتبی نام خانوادگی : جعفری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : jafari@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : فلسفه ـ فلسفه دین ـ الهیات تطبیقی ـ علم و دین ـ کلام
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فلسفه تطبيقي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگـاه قم سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :