گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

بيوگرافي

نام : فهیمه نام خانوادگی : نامدارپور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : namdarpour@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : - مشاوره ازواج - خيانت - مشاوره زوجي وروابط والد فرزندي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مشاوره
دانشگاه محل تحصیل : واحد رودهن سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : بررسی تنوعوفراوانی مشکلات رفتار وعاطفی در بین دانش آموزان و غیر شاهد ltymember.iaukhsh.ac.ir/Manage/Images/Icon_add.png وه
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مشاوره خانواده
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1397
عنوان پایان نامه : کشف فرایند های نشخوار فکری در روابط زوجی و مقایسه مشاوره مبتنی بر آن با شناخت در مانی مبتنی بر ذهن آگاهی
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مشاوره خانواده - فنون مشاور ه -مشاوره ازدواج - زوج درمانی -روش تحقیق - نظریه های مشاوره ورواندرمانی - مشاوره گروهی
محل دوره : تاریخ دوره :