گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي - رياضي محض

بيوگرافي

نام : طوبی نام خانوادگی : جبروتیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : jabarootian@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : آناليز غير خطي ، بهينه سازي و كنترل ، بهينه سازي محدب ، برنامه ريزي خطي و غيرخطي، بهينه سازي و کنترل مقاوم، الگوريتم هاي تکاملي و تحقيق در عمليات
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : رياضي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگـاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :