گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برق - کنترل

  • اطلاعات تکمیلی مربوط به کلیه دروس در کانال @iaulotfi قابل دسترسی است.
  • تمرین درس کنترل خطی در قسمت دانلود فایل قرار گرفت. رمز باز کردن فایل شماره کلاس درس می باشد.
اطلاعيه ها و اعلانات

:: اطلاعات تکمیلی مربوط به کلیه دروس در کانال @iaulotfi قابل دسترسی است.

(1398-12-12)
:: تمرین درس کنترل خطی در قسمت دانلود فایل قرار گرفت. رمز باز کردن فایل شماره کلاس درس می باشد.

(1398-12-12)