گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برق - کنترل

  • نمرات نهایی کنترل خطی در سامانه آموزشیار اعلام شده است. همچنین ریز نمرات درس در سامانه دانا بارگذاری شده و در تابلو اعلانات درس قابل مشاهده می باشد
اطلاعيه ها و اعلانات

:: نمرات نهایی کنترل خطی در سامانه آموزشیار اعلام شده است. همچنین ریز نمرات درس در سامانه دانا بارگذاری شده و در تابلو اعلانات درس قابل مشاهده می باشد

(1400-04-27)