گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • زمان مراجعات مجازی دانشجویی بعد از امتحانات روز دوشنبه ساعت 9 تا 11 با استفاده از لینک آدرس دفتر مجازی
  • زمان مراجعات مجازی دانشجویی قبل از امتحانات روز دوشنبه ساعت 9 تا 11 با استفاده از لینک آدرس دفتر مجازی
تقديرنامه ها و افتخارات

:: EDITORIAL BOARD MEMBER

مرجع اهداء کننده : Journal of Mechanical Engineering Research
مقام :
تاریخ : 1397/08/10


:: گواهينامه داوري در مجله Engineering Structures

مرجع اهداء کننده : ENGINEERING STRUCTURES
مقام :
تاریخ : 1397/03/01


:: طراحي هوايي

مرجع اهداء کننده : شركت PTDI اندونزي
مقام :
تاریخ : 1382/05/15


:: گواهي نرم افزار catia

مرجع اهداء کننده : روكر آلمان
مقام :
تاریخ : 1380/10/20


:: گواهي دوره تست هوايي

مرجع اهداء کننده : ساگي روسيه
مقام :
تاریخ : 1378/05/17


:: تقديرنامه

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر
مقام :
تاریخ : 1388/08/08


:: لوح تقدير

مرجع اهداء کننده : صنعت و معدن
مقام :
تاریخ : 1380/05/10


:: رتبه ممتاز فارغ تحصيل كارشناسي ارشد

مرجع اهداء کننده : دانشگاه صنعتي اصفهان
مقام :
تاریخ : 1382/06/30


:: رتبه ممتاز فارغ تحصيلي كارشناسي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه صنعتي اصفهان
مقام :
تاریخ : 1374/06/31


:: كارشناس نمونه هوايي اداري

مرجع اهداء کننده : هسا
مقام :
تاریخ : 1381/05/10


:: كارشناس نمونه هوايي

مرجع اهداء کننده : وزارت دفاع
مقام :
تاریخ : 1380/05/05


:: كارشناس نمونه هوايي

مرجع اهداء کننده : صنايع هواپيماسازي ايران
مقام :
تاریخ : 1379/07/301