گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

تقديرنامه ها و افتخارات

:: امتيازات پژوهشي اخذ شده

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1393/01/01

:
امتیازات پژوهشی اخذ شده

:: استاد فرهیخته فرهنگی

مرجع اهداء کننده : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
مقام :
تاریخ : 1394/01/01

:
استاد فرهیخته فرهنگی

جشنواره:عضو شورای راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
:: لوح سپاس

مرجع اهداء کننده : موسسه تامين درمان بسيجيان يزد
مقام :
تاریخ : 1394/01/01

:
لوح سپاس

جشنواره:---
:: استاد نمونه فرهنگي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد
مقام : اول
تاریخ : 1394/01/01

:
استاد نمونه فرهنگی

جشنواره گرامي داشت ياد و خاطره استاد شهيد مطهري و روز معلم

1