گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: استاد برگزيده دانشگاه

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر
مقام :
تاریخ : 1392/09/261