گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - رياضي - ریاضی کاربردی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر
مقام :
تاریخ : 1396/09/20


:: فعاليت در حوزه پژوهش

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر
مقام :
تاریخ : 1392/09/10


:: استاد نمونه دانشگاه

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر
مقام :
تاریخ : 1389/09/20


:: خدمات ارزشمند در دانشکده فني مهندسي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر
مقام :
تاریخ : 1390/09/241