گروه آموزشی : عمران
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - عمران - سازه

تقديرنامه ها و افتخارات