گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي - رياضي محض

تقديرنامه ها و افتخارات

:: معادلات ديفرانسيل

مرجع اهداء کننده : همايش نهضت مطالعه استان اصفهان دانشگاه اصفهان
مقام : كتاب برتر
تاریخ : 1390/09/011