گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي - رياضي محض

تقديرنامه ها و افتخارات

:: عضو شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد خميني شهر

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1386/02/01


:: عضو کميته منتخب و ترفيعات دانشگاه آزاد خميني شهر

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1386/10/11


:: عضو کميته جذب هيئت علمي استان اصفهان

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1388/02/01


:: ISI داور مجله معتبر و مشهور

مرجع اهداء کننده : J. optimization and applications
مقام : داور بين المللي
تاریخ : 1390/02/011