گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

تقديرنامه ها و افتخارات

:: داوري چندين مقاله براي مجله هاي معتبر بين المللي

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1278/10/11

:
داوري2


1