گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معارف - متون اسلامي

  • ماه محرم را تسليت مي گويم .
تقديرنامه ها و افتخارات

:: خورشيد مكه

مرجع اهداء کننده : همايش نهضت مطالعه استان اصفهان دانشگاه اصفهان
مقام : كتاب برتر
تاریخ : 1390/09/011