گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اقتصاد - توسعه اقتصادی

مقالات

نوع مقاله :
:: بررسی عوامل موثر بر احساس امیت گردشگران خارجی در اصفهان

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله :
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 39
صفحه پایان : 58
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه سادات معینی فر - نسرین قلا نی -
:: شناسایی مهمترین تنگنا های سرمایه گذاری در بخش صنعت

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1386
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2007
نام مجله : فصلنامه احیا
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 21
صفحه شروع : 14
صفحه پایان : 20
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرشید هادی اصل -
:: The effect of financial integration and housing price on economic fluctuations in D8 member countriesin

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله : Internation Journal of Management, Accounting and Economics
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2383-2126
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 12
صفحه شروع : 1445
صفحه پایان : 1455
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Elham Nagheli -
:: اثر حذف یارانه های انرژی بر رشد اقتصادی کشور ایران

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله : نفت و انرژی
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1735-6601
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 64
صفحه شروع : 10
صفحه پایان : 22
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رحمان خوش اخلاق - زهرا پاکدل -
:: review of population issue,and the need to reconsider the policy of population control

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله : Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR)
نوع مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: base review and status of iranian women in the half century,emphasizing the lack of professional women in Isfahan province

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله : Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR)
نوع مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: comparing income distribution in chahar mahal and bakhtiyari province with Iran during third and fourth soci-economic development plan

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله : Archive des sciences
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: effective factors on the trend of privatization in Iran

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله : journal of basic and applied scientific research
نوع مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1