گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مكانيك - تبدیل انرژی

مقالات

نوع مقاله :
:: بررسي انتقال حرارت سه بعدي وغير دائم درلوله هاي مدفون

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1378
سال ارائه مقاله (میلادی) : 1999
نام مجله : انرژي ايران
نوع مجله : علمی - ترویجی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: شبکه بندي وآناليز انتقال حرارت درصورت غيردائم براي يک لوله درون خاک با درنظر گرفتن عايق درزير لوله

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1383
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2004
نام مجله : نشريه انرژي ايران
نوع مجله : علمی - ترویجی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1