گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • زمان مراجعات مجازی دانشجویی بعد از امتحانات روز دوشنبه ساعت 9 تا 11 با استفاده از لینک آدرس دفتر مجازی
  • زمان مراجعات مجازی دانشجویی قبل از امتحانات روز دوشنبه ساعت 9 تا 11 با استفاده از لینک آدرس دفتر مجازی
مقالات

نوع مقاله :
:: Increasing the performance of energy harvesting in vibration mode shapes

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : Advances in Computational Design
نوع مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2383-8477
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 155
صفحه پایان : 173
نویسنده مسئول هستم : خير
:
Increasing the performance of energy harvesting in vibration mode shapes
:: Dynamics Analysis of the Steady and Transient States of a Nonlinear Piezoelectric Beam by a Finite Element Method

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : Journal of Solid Mechanics
نوع مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2008-3505
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 8
صفحه شروع : 247
صفحه پایان : 261
نویسنده مسئول هستم : خير
:
Dynamics Analysis of the Steady and Transient States of a Nonlinear Piezoelectric Beam by a Finite Element Method
:: تأثیر گرههای کرنشی در برداشت انرژی تیر پیزوالکتریک با تحریک مودهای ارتعاشی

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : مجله مهندسی مکانیک مدرس
نوع مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1027-5940
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 17
صفحه شروع : 65
صفحه پایان : 72
نویسنده مسئول هستم : خير
:
تأثیر گرههای کرنشی در برداشت انرژی تیر پیزوالکتریک با تحریک مودهای ارتعاشی
:: Energy Harvesting of a Multilayer Piezoelectric Beam in Resonance and Off-Resonance Cases

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : Journal of Engineering Materials and Technology
نوع مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 00944289
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 139
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 14
نویسنده مسئول هستم : خير
:
Energy Harvesting of a Multilayer Piezoelectric Beam in Resonance and Off-Resonance Cases
:: Crack Detection in Beams using Experimental Model Data and Finite Element Model

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2005
نام مجله : International Journal of Mechanical Sciences
نوع مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 3
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 47
صفحه شروع : 1477
صفحه پایان : 1497
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر نحوی -
:
Experimental and numerical results of dynamics behavior of a nonlinear piezoelectric beam
:: Fatigue crack growth and closure behaviour under multiaxial loading

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله : procdia engineering
نوع مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1