گروه آموزشی : عمران
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - عمران - محيط زيست

مقالات

نوع مقاله :
:: Hexavalent chromium removal by using synthesis of polyaniline and polyvinyl alcohol

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : Water Science & Technology
نوع مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0273-1223
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 74-10
صفحه شروع : 2305
صفحه پایان : 2313
نویسنده مسئول هستم : خير
:
Hexavalent chromium removal by using synthesis of polyaniline and polyvinyl alcohol
:: Removal of hexavalent chromium from water using polyaniline/ wood sawdust/ poly ethylene glycol composite: an experimental study

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله : Journal of Environmental Health Science and Engineering
نوع مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2052-336X
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 2.77
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 53
صفحه پایان : 62
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Majid Riahi Samani - Davood Toghraie -
:
مقاله آی اس آی اول
متن مقاله
متن مقاله
:: Hexavalent chromium removal by using synthesis of polyaniline and polyvinyl alcohol

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله : Water Science and Technology
نوع مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1996-9732
دوره (جلد) : 75
ضریب تاثیر مجله : 1.45
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 2305
صفحه پایان : 2313
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Majid Riahi Samani - Parisa Ebrahimbabaie - Hamed Vafaei Molamahmood -
:
صفحه اول مقاله
:: بررسی و بهبود عملکرد رسوب دهنده های الکترو استاتیکی صنعت سیمان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1385
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : مهندسی شیمی ایران
نوع مجله : علمي-پژوهشي غیر ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: جداسازی کروم از پساب صنایع آبکاری با استفاده ز پلیمرهای رسانا

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1384
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : علوم و تکنولوژی پیمر
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسین عیسی زاده - مجید ریاحی -
:: حذف جیوه از محیط آبی با استفاده از کامپوزیت پلی آنیلین و پلی وینیل الکل

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله : پژوهش آب ایران
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:
صفحه اول مقاله
صفحه اول مقاله
صفحه اول مقاله
:: Influnence of Polyaniline Synthesis Conditions on its Capability for Removal and Recovery of Chromium from Aqueous Solution

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله : Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineerin
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: Removal of chromium from aqueous solution using polyaniline -poly ethylene glycol composite

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله : journal of Hazardous Materials
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: جذب سطحی کروم از محیط آبی با استفاده از پلی آنیلین

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله : مجله آب وفاضلاب
نوع مجله : علمی-پژوهشی غیر ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: جداسازي كروم از محيط هاي آبي با استفاده از دو نوع پلي آنيلين

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله : مجموعه پژوهش هاي محيط زيست
نوع مجله : علمی-پژوهشی غیر ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1