گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - کنترل

  • به اطلاع کلیه دانشجویان محترم درس مدارهای الکتریکی 1 می رساند شماره تمرین های مربوط به قسمت میان ترم از کتاب "نظریه اساسی مدارها و شبکه ها" به شرح زیر است. فصل دوم: 2، 9، 12، 26. فصل سوم: 4، 18، 25، 39، 60. فصل چهارم: 19، 22، 34، 37.
مقالات

نوع مقاله :
:: بهینه سازی مصرف دارو در درمان سرطان با استفاده از درمان ترکیبی شیمی درمانی و ایمنی درمانی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله : مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرزانه جعفرپیشه - حامد خدادادی -
:
بهینه سازی مصرف دارو در درمان سرطان با استفاده از درمان ترکیبی شیمی درمانی و ایمنی درمانی
:: Fuzzy controller design for breast cancer treatment based on fractal dimension using breast thermograms

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : IET Systems Biology
نوع مجله : ISI-WOS-Q3
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1751-8857
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 9
نویسنده مسئول هستم : خير
:
Fuzzy controller design for breast cancer treatment based on fractal dimension using breast thermograms
فایل مقاله
:: Nonlinear Analysis of the Contour Boundary Irregularity of Skin Lesion Using Lyapunov Exponent and K-S Entropy

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله : Journal of Medical and Biological Engineering
نوع مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2199-4757
دوره (جلد) : 37
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - - -
:
مقاله چاپ شده
مقاله چاپ شده
مقاله چاپ شده
:: Self-tuning PID controller design using fuzzy logic for half car active suspension system

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله : International Journal of Dynamics and Control
نوع مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2195-2698
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 9
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -
:
مقاله چاپ شده
مقاله چاپ شده
:: SELF-TUNING PID CONTROLLER DESIGN USING FUZZY LOGIC FOR A SINGLE-LINK FLEXIBLE JOINT ROBOT MANIPULATOR

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله : Jurnal Teknologi
نوع مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2180-3722
دوره (جلد) : 78
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 6
صفحه پایان : 13
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -
:
مقاله چاپ شده
:: Applying a modified version of Lyapunov exponent for cancer diagnosis in biomedical images: the case of breast mammograms

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله : Multidim Syst Sign Process
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0923-6082
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:
مقاله چاپ شده
:: Diagnosis and remedy of fault in a gas turbine with neural network and adaptive control

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله : Cumhuriyet Science Journal
نوع مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: Optimal Controller Design for Quadrotor by Genetic Algorithm with the Aim of Optimizing the Response and Control Input signals

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله : Cumhuriyet Science Journal
نوع مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: A comparison between Neural Networks and Wavelet Networks in Nonlinerar System Identification

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله : Research journal of Applied Sciences,Engineering and Technology
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: Signal Processing and Pattern Recognition Using Wavelet Transform

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله : International Journal of Science and Advanced Technology
نوع مجله : سایر مجلات خارجی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1