گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

مقالات

نوع مقاله :
:: کنترل زاويه روشني با استفاده از توابع اشتراکي گشتاور اصلاح شده به منظور کاهش ريپل گشتاور در موتورهاي سوئيچ رلوکتانس

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : روشهای هوشمنددر صنعت برق
نوع مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2322-3871
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 21
صفحه شروع : 41
صفحه پایان : 52
نویسنده مسئول هستم : خير
:
کنترل زاويه روشني با استفاده از توابع اشتراکي گشتاور اصلاح شده به منظور کاهش ريپل گشتاور در موتورهاي سوئيچ رلوکتانس
مقاله کامل
:: A Novel Modified Turn-on Angle Control Scheme for Torque-Ripple Reduction in Switchedreluctance motor

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : IJPEDS
نوع مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2088-8694
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 1110
صفحه پایان : 1124
نویسنده مسئول هستم : خير
:
A Novel Modified Turn-on Angle Control Scheme for Torque-Ripple Reduction in Switchedreluctance motor
مقاله کامل
:: A Novel Modified Turn-on Angle Control Scheme for Torque-Ripple Reduction in Switched Reluctance Motor

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله : International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS)
نوع مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2088-8694
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 2
متوسط ضریب تاثیر رشته : 5
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 1110
صفحه پایان : 1124
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهرداد دریانوش -
:: کنترل زاويه روشني با استفاده از توابع اشتراکي گشتاور اصلاح شده به منظور کاهش ريپل گشتاور در موتورهاي سوئيچ رلوکتانس

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله : روشهاي هوشمند در صنعت برق
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: Quasi-Parallel Resonant DC-Link Inverter with a Reduced Switch Voltage Stress

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله : Elsevier- Energy Conversion and Management
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: A New Method for Online Determination of the Location of Switched Capacitor Banks in Distribution

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله : IEEE Transactions on Power Delivery
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: کاهش نوسانات گشتاور و تلفات اهمي در موتور سوئيچ رلوکتانس با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطيسي

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله : مجله علمي-پژوهشي برق دانشگاه تبريز
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:
مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد نجف آباد
:: Minimization of Torque-Ripple in Switched Reluctance Motors Over Wide-Speed Range

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله : Journal of Electrical Engineering and Technologies
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: Copper Loss and Torque-Ripple Minimization of Switched Reluctance Motors Considering Nonlinear

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله : Journal of Power Electronics
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: A PSO-DP Based method to determination of the optimal number,location,and size of FACTS Devices in Power systems

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله : Advances in electrical and computer engineering
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:
مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد نجف آباد
مجله ISI

1