گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • برای دانلود مقالات پژوهشی اینجانب می توانید به بخش مقالات مراجعه کنید.
  • قابل توجه دانشجویان کارشناسی: جدول پیشنهاد ترمی و لیست دروس رشته مهندسی مکانیک را از قسمت دانلود فایل تهیه کنید
  • مهندسی مکانیک بهشت ریاضیات است.
مقالات

نوع مقاله :
:: Experimental analysis of vibration and sound in order to investigate chatter phenomenon in cold strip rolling

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله : The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
نوع مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0268-3768
دوره (جلد) : 100
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 673
صفحه پایان : 682
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohammad Reza Niroomand - Mohammad Reza Forouzan - Ali Heidari -
:
Experimental analysis of vibration and sound in order to investigate chatter phenomenon in cold strip rolling
:: روابط تجربی استحکام تسلیم و نهایی با سختی جهت لوله‌های فولادی استحکام بالاAPIX70

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله : ماهنامه علمی - پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1027-5940
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 85
صفحه پایان : 93
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حمیدرضا حاجی باقری - علی حیدری - رسول امینی -
:
روابط تجربی استحکام تسلیم و نهایی با سختی جهت لوله‌های فولادی استحکام بالاAPIX70
:: تحلیل تجربی پارامترهای مؤثر بر خصوصيات مکانیکی جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای سوپرآلیاژ اینکونل 625

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله : فصلنامه تحقيقات مكانيك كاربردي
نوع مجله : علمي - عمومی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-9465
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 24
صفحه پایان : 34
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : غلام عباس مرادی - علی حیدری - امین کلاه دوز -
:
تحلیل تجربی پارامترهای مؤثر بر خصوصيات مکانیکی جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای سوپرآلیاژ اینکونل 625
:: تحلیل و ارائه یک سیکل عملیات حرارتی بهینه پس از جوش جهت کاهش حداکثری تنش‌های پسماند جوشکاری پرتو الکترونی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله : فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات
نوع مجله : علمي - عمومی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2423-5458
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 55
صفحه پایان : 65
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسین رجبی - علی حیدری -
:
تحلیل و ارائه یک سیکل عملیات حرارتی بهینه پس از جوش جهت کاهش حداکثری تنش‌های پسماند جوشکاری پرتو الکترونی
:: Development and evaluation of friction models for chatter simulation in cold strip rolling

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله : The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
نوع مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0268-3768
دوره (جلد) : 96
ضریب تاثیر مجله : 2.21
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1.79
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 2055
صفحه پایان : 2075
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ali Heidari - Mohammad Reza Forouzan - Mohammad Reza Niroomand -
:
Development and evaluation of friction models for chatter simulation in cold strip rolling
Development and Evaluation of Friction Models for Chatter Simulation in Cold Strip Rolling
:: An Experimental Investigation of the Nature of Longitudinal Cracks in Oil and Gas Transmission Pipelines

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله : Journal of Alloys and Compounds
نوع مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0925-8388
دوره (جلد) : 741
ضریب تاثیر مجله : 3.13
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.94
شماره مجله :
صفحه شروع : 1121
صفحه پایان : 1129
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Hamid reza Hajibagheri - Ali Heidari - Rasool Amini -
:
An Experimental Investigation of the Nature of Longitudinal Cracks in Oil and Gas Transmission Pipelines
An Experimental Investigation of the Nature of Longitudinal Cracks in Oil and Gas Transmission Pipelines
:: بررسی تاثیر پارامترهای هندسی قالب در فرآیند اکستروژن با کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار آلیاژ منیزیم AZ31 با ساختار نانویافته

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله : فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2423-5458
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 7
صفحه پایان : 12
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد فرزانفر - علی حیدري - محسن لوح موسوي -
:
بررسی تاثیر پارامترهای هندسی قالب در فرآیند اکستروژن با کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار آلیاژ منیزیم AZ31 با ساختار نانویافته
بررسی تاثیر پارامترهای هندسی قالب در فرآیند اکستروژن با کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار آلیاژ منیزیم AZ31 با ساختار نانویافته
:: ارائه یک طرح جدید جهت اتصال لوله‌های آلومینیومی در سازه‌های زیر سطحی

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله : فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2008-4927
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 455
صفحه پایان : 466
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : غلامرضا مزروعی - علی حیدری -
:
ارائه یک طرح جدید جهت اتصال لوله‌های آلومینیومی در سازه‌های زیر سطحی
:: Effect of Friction on Tandem Cold Rolling Mills Chattering

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله : ISIJ International
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0915-1559
دوره (جلد) : 54
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 10
صفحه شروع : 2349
صفحه پایان : 2356
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ali Heidari - Mohammad Reza Forouzan - Saleh Akbarzadeh -
:
Effect of Friction on Tandem Cold Rolling Mills Chattering
:: Development of a rolling chatter model considering unsteady lubrication

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله : ISIJ International
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0915-1559
دوره (جلد) : 54
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 165
صفحه پایان : 170
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ali Heidari - Mohammad Reza Forouzan - Saleh Akbarzadeh -
:
Development of a Rolling Chatter Model Considering Unsteady Lubrication
:: Residual stress prediction in submerged arc welded spiral pipes

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله : Materials and Design
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0264-1275
دوره (جلد) : 33
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 384
صفحه پایان : 394
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : M.R. Forouzan - S.M. Mirfalah Nasiri - A. Mokhtari - A. Heidari - S.J. Golestaneh -
:
Residual stress prediction in submerged arc welded spiral pipes
:: طرح ابتكاري مدل معادل براي شبيه سازي فرايند جوشكاري

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1387
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2008
نام مجله : فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مكانيك جامدات واحد خميني شهر
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2008-4927
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 16
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی حیدری - محمدرضا فروزان - سیدجعفر گلستانه -
:
طرح ابتكاري مدل معادل براي شبيه سازي فرايند جوشكاري
:: شبيه سازي اجزاي محدود فرايند جوشکاري زير پودري لوله هاي API5L-X70 با درز جوش مستقيم مورد استفاده درصنايع نفت وگاز

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2009
نام مجله : استقلال
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 28
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 93
صفحه پایان : 110
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدرضا فروزان - علی حیدری - سیدجعفر گلستانه -
:
شبيه سازي اجزاي محدود فرايند جوشکاري زير پودري لوله هاي API5L-X70 با درز جوش مستقيم مورد استفاده درصنايع نفت وگاز
:: بررسي تاثير فرايندهاي هايدروتست وکوئنچينگ لوله هاي API5L-X70 به روي تنشهاي پسماند حاصل از جوشکاري زير پودري به کمک روش اجزاي محدود

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2009
نام مجله : استقلال
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 28
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 111
صفحه پایان : 122
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی حیدری - محمدرضا فروزان - سیدعلیرضا طباطبایی -
:
بررسي تاثير فرايندهاي هايدروتست وکوئنچينگ لوله هاي API5L-X70 به روي تنشهاي پسماند حاصل از جوشکاري زير پودري به کمک روش اجزاي محدود
:: Optimization of cold rolling process parameters in order to increasing rolling speed limited by chatter vibrations

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله : journal of advanced research
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2090-1232
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 27
صفحه پایان : 34
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ali Heidari - Mohammad R. Forouzan -
:
Optimization of cold rolling process parameters in order to increasing rolling speed limited by chatter vibrations

1