گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

مقالات

نوع مقاله :
:: پیش بینی میل به طلاق از طریق عوامل غیر روان شناختی با میانجیگری عوامل روان شناختی

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : مجله علوم روانشناختی دارای نمایه ISC
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1735-7462
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 70 (تابستان سال 1398
صفحه شروع : 01
صفحه پایان : 01
نویسنده مسئول هستم : خير
:
پیش بینی میل به طلاق از طریق عوامل غیر روان شناختی با میانجیگری عوامل روان شناختی
:: پیش بینی پرخاشگری بر پایه ویژگیهای شخصیتی دختران نوجوان پایه نهم شهر یزد

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : فصلنامه علمی-ترویجی جامعه شناسی آموزش و پرورش
نوع مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2322-1445
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 8
صفحه شروع : 67
صفحه پایان : 79
نویسنده مسئول هستم : خير
:
پیش بینی پرخاشگری بر پایه ویژگیهای شخصیتی دختران نوجوان پایه نهم شهر یزد
:: بررسی تأثیر آموزش هوش جنسی بر صمیمیت زوجین

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
نوع مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1735-1448
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 54
صفحه پایان : 63
نویسنده مسئول هستم : خير
:
بررسی تأثیر آموزش هوش جنسی بر صمیمیت زوجین
:: تاثیر آموزش گروهی یادگیری بر اساس مدل بندورا بر ترس از امتحان و خودکارآمدی در دانش آموزان مقطع راهنمایی

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : روانشناسی معاصر
نوع مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2008-1243
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 12(ویژه نامه)
صفحه شروع : 1120
صفحه پایان : 1124
نویسنده مسئول هستم : خير
:
تاثیر آموزش گروهی یادگیری بر اساس مدل بندورا بر ترس از امتحان و خودکارآمدی در دانش آموزان مقطع راهنمایی

در آخرین جلسه شورای راهبری ISC، مورخ 19 بهمن ماه 1392، ضریب تاثیر (IF) "دوفصلنامه روانشناسی معاصر"، 0.429 اعلام شد که در بین نشریات علمی- پژوهشی روانشناسی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، بالاترین ضریب تاثیر است. در اولین رتبه بندی نشریات علمی کشور، که توسط کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمستان سال 1393 صورت گرفت، "دوفصلنامه روانشناسی معاصر" موفق به دریافت رتبه A شد.
:: Effectiveness of Group-Based Diabetes Self-Management Education in Type II Diabetes Patients in Yazd

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : Iranian Journal of Diabetes and Obesity
نوع مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2008-6792
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 20
صفحه پایان : 23
نویسنده مسئول هستم : خير
:
Effectiveness of Group-Based Diabetes Self-Management Education in Type II Diabetes Patients in Yazd
:: Study and Investigate the Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Reducing Anxiety Symptoms and Body Image Dissatisfaction in Obese

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : Journal of Social Welfare and Human Rights
نوع مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2333-5920
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 13
صفحه پایان : 18
نویسنده مسئول هستم : خير
:
Study and Investigate the Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Reducing Anxiety Symptoms and Body Image Dissatisfaction in Obese
:: Study the Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Reducing Depression Symptoms and Body Image Dissatisfaction in Obese Women in Isfahan City 2012-2013

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : Journal of Social Science for Policy Implications
نوع مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2334-2900
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 25
صفحه پایان : 33
نویسنده مسئول هستم : خير
:
Study the Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Reducing Depression Symptoms and Body Image Dissatisfaction in Obese Women in Isfahan City 2012-2013
:: The effectiveness of resilience training on life satisfaction among mothers with mentally retarded children

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : Management Science Letters
نوع مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1923-9335
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 11
صفحه شروع : 2823
صفحه پایان : 2826
نویسنده مسئول هستم : خير
:
The effectiveness of resilience training on life satisfaction among mothers with mentally retarded children
:: A social work study on the effect of controlling self-talk on women’s life satisfaction

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : Management Science Letters
نوع مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1923-9335
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 9
صفحه شروع : 2437
صفحه پایان : 2442
نویسنده مسئول هستم : خير
:
A social work study on the effect of controlling self-talk on women’s life satisfaction
:: A social work study on relationship between parenting styles and career aspirations as well as psychological well-being

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : Management Science Letters
نوع مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1923-9335
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 7
صفحه شروع : 1937
صفحه پایان : 1942
نویسنده مسئول هستم : خير
:
A social work study on relationship between parenting styles and career aspirations as well as psychological well-being
:: تاثیرآموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش اضطراب و استرس دانشجویان

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : مجله علوم رفتاري
نوع مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2008-1324
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 43
صفحه پایان : 48
نویسنده مسئول هستم : خير
:
تاثیرآموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش اضطراب و استرس دانشجویان
:: Effectiveness of Islamic Lifestyle Counseling Group (Honor and Chastity) Upon Satisfaction of Young Married Life in Isfahan With Imam Khomeini's Approach

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : Asian Journal of Social and Economic Sciences
نوع مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2383-0948
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 28
صفحه پایان : 31
نویسنده مسئول هستم : خير
:
Effectiveness of Islamic Lifestyle Counseling Group (Honor and Chastity) Upon Satisfaction of Young Married Life in Isfahan With Imam Khomeini's Approach
:: An empirical investigation on the relationship between parenting styles and employees' career adaptability

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : Management Science Letters
نوع مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1923-9335
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 8
صفحه شروع : 2747
صفحه پایان : 2752
نویسنده مسئول هستم : خير
:
An empirical investigation on the relationship between parenting styles and employees' career adaptability
:: بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی زنان خانه دار شهر تهران

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : فصلنامه فرهنگي - تربيتي زنان و خانواده
نوع مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2008-3998
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 19
صفحه شروع : 167
صفحه پایان : 184
نویسنده مسئول هستم : خير
:
بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی زنان خانه دار شهر تهران
:: A Comparative Study of the Impact of Emotional Focused Therapy and Stress Inoculation Training on Reduction of Anger in Delinquent Adolescents

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : Journal of Basic and Applied Scientific Research
نوع مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2090-4304
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 5604
صفحه پایان : 5615
نویسنده مسئول هستم : خير
:
A Comparative Study of the Impact of Emotional Focused Therapy and Stress Inoculation Training on Reduction of Anger in Delinquent Adolescents
:: A social work study on measuring the effects of social cognitive consultation on welfare receivers' entrepreneurship attitudes and behavior

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : Management Science Letters
نوع مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1923-9335
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 1441
صفحه پایان : 1446
نویسنده مسئول هستم : خير
:
A social work study on measuring the effects of social cognitive consultation on welfare receivers' entrepreneurship attitudes and behavior
:: A social work study on violence against women

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : Management Science Letters
نوع مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1923-9335
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 1409
صفحه پایان : 1416
نویسنده مسئول هستم : خير
:
A social work study on violence against women
:: بررسی و مقایسه تاثیر دو رویکرد هیجان مدار و آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش خشم نوجوانان بزهکار

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : پژوهش های مشاوره
نوع مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2008-1634
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 41
صفحه شروع : 7
صفحه پایان : 25
نویسنده مسئول هستم : خير
:
بررسی و مقایسه تاثیر دو رویکرد هیجان مدار و آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش خشم نوجوانان بزهکار
:: تاثیر شیوه واقعیت درمانی گروهی بر کاهش اضطراب دانش آموزان نوجوان دختر

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1384
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1563-3314
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 25
صفحه شروع : 21
صفحه پایان : 34
نویسنده مسئول هستم : خير
:
تاثیر شیوه واقعیت درمانی گروهی بر کاهش اضطراب دانش آموزان نوجوان دختر

1