گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معارف - فلسفه تطبيقي

مقالات

نوع مقاله :
:: چگونگی ارتباط اندیشه با نفس در بیان صدر المتالهین و نوصدرائیان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : معرفت فلسفی
نوع مجله : علمي-پژوهشي غیر ISC
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-4545
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 62
صفحه شروع : 25
صفحه پایان : 37
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن فکوری - محسن فهیم - مجتبی جعفری -
:: بازخوانی آفرینش انسان از هبوط جسم تا صعود روح در اندیشه صدر النتالهین

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله : معرفت فلسفی
نوع مجله : علمي-پژوهشي غیر ISC
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 62
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - 3 -
:: مقایسه جوهر از دیدگاه ابن سینا و بارکلی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : اندیشه دینی
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2251-6123
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجتبی جعفری - الهه السادات سجاد دوست - سهیلا قلی پور -
:
مقایسه جوهر از نظر ابن سینا و برکلی

پذیرش شده ولی گفته اند در یکی ز شماره های آینده مجله چاپ می شود.
:: بررسی معقولات ثانیه فلسفی از دیدگاه حکیم ملاهادی سبزواری ، علامه طباطبایی(ره) و شهید مطهری(ره)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : مجله علمی تخصصی علوم اسلامی ، فقثه، فلسفه و الهیات
نوع مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2588-3399
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 29
صفحه شروع : 28
صفحه پایان : 55
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن فهیم - علیرضا فهیم - مجتبی جعفری - یونس زاهدیان -
:: ررسی معقولات ثانیه فلسفی از دیدگاه سه فیلسوف معاصر ( علامه طباطبایی ( ره ) و شهید مطهری ( ره ) و آیت الله مصباح یزدی )

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : مجله علمی تخصصی علوم اسلامی ، فقثه، فلسفه و الهیات
نوع مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2588-3399
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 29
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 27
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن فهیم - علیرضا فهیم - مجتبی جعفری - یونس زاهدیان -
:: خدا حايل بين انسان وقلب او

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1387
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2008
نام مجله : ميناي معرفت
نوع مجله : علمی - عمومی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: علم ازديدگاه دين

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1386
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2007
نام مجله : فصلنامه علوم اسلامي
نوع مجله : علمی - ترویجی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: مطالعه تطبيقي قران وانجيل برنابا

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1385
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2006
نام مجله : فصلنامه پژوهشي انديشه نوين ديني
نوع مجله : فاقد رتبه
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1