گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

مقالات

نوع مقاله :
:: فلسفه علم روانشناسی در بوته نقد

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : پژهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
نوع مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:
فلسفه علم روانشناسی در بوته نقد

هنوز شماره مورد نظر چاپ نشده است. بلافاصله بعد از چاپ شماره، اطلاعات تکمیل خواهد شد.
:: کارآ مدی مشاوره مبتنی بر آموزه های دینی بر کاهش تعارضات والد - نوجوان در دختران پایه دهم خمینی شهر

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : پژوهشنامه روانشناسی اسلامی
نوع مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 7
صفحه شروع : 99
صفحه پایان : 118
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:
ارآ مدی مشاوره مبتنی بر آموزه های دینی بر کاهش تعارضات والد - نوجوان در دختران پایه دهم خمینی شهر

1