گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

مقالات

نوع مقاله :
:: بررسي تأثير پارامترهاي ماشين کاري تخليه الکتریکي بر روي آلياژ DIN 1.2080 با کمک روش طراحي آزمایش هاي تاگوچي و دترمينان بهينه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : مهندسي مکانيک جامدات
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 71
صفحه پایان : 88
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : sadr - Kolahdooz - Eftekhari -
:
بررسي تأثير پارامترهاي ماشين کاري تخليه الکتریکي بر روي آلياژ DIN 1.2080 با کمک روش طراحي آزمایش هاي تاگوچي و دترمينان بهينه
:: THE EFFECT OF ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING PARAMETERS ON ALLOY DIN 1.2080 USING THE TAGUCHI METHOD AND DETERMINANT OF OPTIMAL DESIGN OF EXPERIMENTS

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله : Journal of Naval Architecture and Marine Engineering
نوع مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2070-8998
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 47
صفحه پایان : 64
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : sadr - Kolahdooz - Eftekhari -
:
THE EFFECT OF ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING PARAMETERS ON ALLOY DIN 1.2080 USING THE TAGUCHI METHOD AND DETERMINANT OF OPTIMAL DESIGN OF EXPERIMENTS
:: Optimum Designing of Forging Preform Die for the H-shaped Parts Using Backward Deformation Method and Neural Networks Algorithm

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله : Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2345-5993
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 79
صفحه پایان : 96
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Naeimi - LohMousavi - Eftekhari -
:
Hashemzadeh-Forging pre-form dies optimization using artificial neural networks and continuous genetic algorithm
:: بررسي تاثير آج زني غلتکهای تندبر با ابزار نيترید بور مکعبي با استفاده از روش RSM

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : مهندسي مکانيک جامدات
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 259
صفحه پایان : 268
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Jafari - Kolahdooz - Eftekhari -
:
بررسي تاثير آج زني غلتکهای تندبر با ابزار نيترید بور مکعبي با استفاده از روش RSM
:: Spatial buckling analysis of current-carrying nanowires in the presence of a longitudinal magnetic field accounting for both surface and nonlocal effects

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله : Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1386-9477
دوره (جلد) : 97
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 191
صفحه پایان : 205
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Foroutan - Haghshenas - Hashemian - Eftekhari - Toghraie -
:
Spatial buckling analysis of current-carrying nanowires in the presence of a longitudinal magnetic field accounting for both surface and nonlocal effects
:: بررسي نيروهای ماشينکاری سوپر آلياژ اینکونل 81

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : مهندسي مکانيک جامدات
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 181
صفحه پایان : 186
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Badakhshian - karimian - Eftekhari -
:
بررسي نيروهای ماشينکاری سوپر آلياژ اینکونل 81
:: بهينه سازی نرخ براده برداری در ماشين کاری تخليه الکتریکي بر روی آلياژ DIN 1.2080 با کمک روش شبکه عصبي و الگوریتم ژنتيک

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : مهندسي مکانيک جامدات
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 77
صفحه پایان : 91
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Azimi - Kolahdooz - Eftekhari -
:
بهينه سازی نرخ براده برداری در ماشين کاری تخليه الکتریکي بر روی آلياژ DIN 1.2080 با کمک روش شبکه عصبي و الگوریتم ژنتيک
بهينه سازی نرخ براده برداری در ماشين کاری تخليه الکتریکي بر روی آلياژ DIN 1.2080 با کمک روش شبکه عصبي و الگوریتم ژنتيک
:: An Optimization on the DIN1.2080 Alloy in the Electrical Discharge

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله : Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 33
صفحه پایان : 47
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Azimi - Kolahdooz - Eftekhari -
:
An Optimization on the DIN1.2080 Alloy in the Electrical Discharge
:: Longitudinal vibration and stability analysis of carbon nanotubes conveying viscous fluid

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله : Physica E
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1386-9477
دوره (جلد) : 83
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 275
صفحه پایان : 283
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : داود طغرایی - سهیل اویسی -
:
Longitudinal vibration and stability analysis of carbon nanotubes conveying viscous fluid
:: Longitudinal vibration and instabilities of carbon nanotubes conveying fluid considering size effects of nanoflow and nanostructure

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله : Physica E
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:
Longitudinal vibration and stability analysis of carbon nanotubes conveying viscous fluid
:: طراحي بهينه قالب پيش فرم آهنگري براي مقاطع H شکل به روش تغيير شکل معکوس و الگوريتم شبکه هاي عصبي

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : فصلنامه فرايندهاي نوين در ساخت و توليد
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: Optimal Design and Analytical Analysis of A Two Component Armor Under Vertical Ballistic Impact of A 9 Millimeter Caliber Projectile

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله : Spectrum: A Journal of Multidisciplinary Research
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:
Haj Heydari-Optimal Design and Analytical Analysis of A Two Component Armor Under Vertical Ballistic Impact of A 9 Millimeter Caliber Projectile
:: تحليل و بهينه سازي توزيع فشار در يک شير فشارشکن

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : مدلسازي در مهندسي
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: Bidisperse Magnetorheological Fluids using Silica Nanoparticles and Differents Materials of Micron Scale

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله : Applied mathematics in Engineering, Management and Technology
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:
jolaei-Bidisperse Magnetorheological Fluids using Silica Nanoparticles and Differents Materials of Micron Scale
:: Simulation And Numerical Analysis of Optimzed Ceramic-Composite armor under vertical ballistic impact

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله : International Journal of Basic Sciences & Applied Research
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:
HajHeydari-Simulation And Numerical Analysis of Optimzed Ceramic-Composite armor under vertical ballistic impact
:: بررسي پارامترهاي موثر بر روش اکستروژن در کانال¬هاي هم مقطع زاويه¬دار و انتخاب سطح بهينه با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي براي ماده تيتانيوم

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات
نوع مجله : علمي - پژوهشي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: Robust control of autonomous underwater vehicle control in variable working conditions

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1385
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2007
نام مجله : J Mar Sci Technol
نوع مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: Three-dimentional elasticity analysis of thick rectangular laminated composite plates using meshless local petrov-Galerkin(MLPG) Method

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1384
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2006
نام مجله : applied mechanics and materials
نوع مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:
Three-dimentional elasticity analysis of thick rectangular laminated composite plates using meshless local petrov-Galerkin(MLPG) Method
:: Bilfurcation boundary analysis as a nonlinear damage detection feature:dose it work?

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله : journal of fluids and structures
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:
Bilfurcation boundary analysis as a nonlinear damage detection feature:dose it work
:: An Investigation on the Sensitivity of Limit Cycle For Detecting Damage in an Aeroelastic Panel

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله : Applied Mechanics & Materials
نوع مجله : سایر مجلات خارجی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:
An Investigation on the Sensitivity of Limit Cycle For Detecting Damage in an Aeroelastic Panel

1 2