گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - رياضي - ریاضی کاربردی

مقالات

نوع مقاله :
:: Combined Small-Sided Game and High-Intensity Interval Training in Soccer Players: The Effect of Exercise Order

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : Journal of Human Kinetics
نوع مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 16405544
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:
Combined Small-Sided Game and High-Intensity Interval Training in Soccer Players: The Effect of Exercise Order
page1
:: Combined Small-Sided Game and High-Intensity Interval Training in Soccer Players: The Effect of Exercise Order

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : Journal of Human Kinetics
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 16405544
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: تخصیص بهینه منابع با بکارگیری جوابهای ایده ال

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : Journal of new researchers of m
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2588-588X
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:
تخصیص بهینه منابع با بکارگیری جوابهای ایده ال
:: EFFICIENCY AND SUPER-EFFICIENCY UNDER INTER-TEMPORAL 1 DEPENDENCE

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله : RAIRO Operations Research
نوع مجله : ISI-WOS-Q3
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0.64
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : وحید مونسیان اصفهانی - سعید جهانگیری - سعید قبادی -
:
PAPER98
:: A Numerical Solution of Volterra’s Population Growth Model Based on Hybrid Function

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله : International journal of bioautomation
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1314-1902
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 21
صفحه شروع : 109
صفحه پایان : 120
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Khosrow Maleknejad - Majid Tavassoli Kajani -
:: A hybrid collocation method based on combining the third kind Chebyshev polynomials and block-pulse functions for solving higher-order initial value problems

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله : Kuwait Journal of Science, 43 (4) pp. 1-10,
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2307-4108
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 43
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 10
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Saeid Jahangiri - Khosrow Maleknejad - Majid Tavassoli Kajani -
:: Inverse Dea: Review,Extention and Application

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله : International Journal of Information Technology and Decision Making,13(2014)
نوع مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0219-6220
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 13
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 13
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : saeid Ghobadi - Saeid Jahangiri -
:: A Telescoping Numerical Scheme for the solution of Retarded Delay Differential Systems

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله : -Journal of applied sciences,12(2012)
نوع مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1812-5654
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 12
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 7
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Saeid Jahangiri - Solat Karimi - Javad Sedighi -

1