گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - رياضي - ریاضی کاربردی

مقالات

نوع مقاله :
:: Numerical solution of the mixed Volterra- Fredholm integro- differential multi-term equations of fractional order

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله : Journal Of Computational And Applied Mathematics
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0377-0427
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 2.04
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 376
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 19
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر بهمن غضنفری - دکتر سعید اخوان -

1