گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • دانشجویان گرامی می توانند تمامی فایلهای تدریس مجازی را از سامانه دانشجویی دانلود کنند.
مقالات

نوع مقاله :
:: Study on size-dependent vibration and stability of DWCNTs subjected to moving nanoparticles and embedded on two-parameter foundations

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله : Mechanics of Materials
نوع مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0167-6636
دوره (جلد) : 142
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mostafa Pirmoradian - Ehsan Torkan - Davood Toghraie -
:: Thermo-mechanical stability of single-layered graphene sheets embedded in an elastic medium under action of a moving nanoparticle

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله : Mechanics of Materials
نوع مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 141
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mostafa Pirmoradian - Ehsan Torkan - Nasir Abdali - Mohamad Hashemian - Davood Toghraie -
:: Finite element analysis and experimental evaluation on stress distribution and sensitivity of dental implants to assess optimum length and thread pitch

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله : Computer Methods and Programs in Biomedicine
نوع مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0169-2607
دوره (جلد) : 187
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mostafa Pirmoradian - Hamed Ajabi Naeeni - Masih Firouzbakht - Davood Toghraie - Mohamad Khaje khabbaz - Reza Darabi -
:: Efficient Higher-Order Shear Deformation Theories for Instability Analysis of Plates Carrying a Mass Moving on an Elliptical Path

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله : Journal of solid mechanics
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2008-3505
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 790
صفحه پایان : 808
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ehsan Torkan - Mostafa Pirmoradian -
:: Optimizing the Torque of Knee Movements of a Rehabilitation Robot

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله : Journal of Simulation & Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
نوع مجله : علمي-پژوهشي غیر ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2008-4927
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 5
صفحه پایان : 14
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohammadhossein Zeinodini - Mostafa Pirmoradian - Farhad Azimifar -
:
مقاله خمینی شهر 4
Optimizing the Torque of Knee Movements
:: ظهور پديده پاسخ همزمان در تحليل پايداري سيستم ورق- جرم متحرك

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : مهندسی مکانیک تبریز
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2228-5148
دوره (جلد) : 49
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 99
صفحه پایان : 108
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ehsan Torkan - Mostafa Pirmoradian - Mohamad Hashemian -
:
مقاله تبریز
ظهور پديده پاسخ همزمان
:: تحلیل ناپایداری دینامیکی ورق های مستطیلی نسبتاً ضخیم تحت تحریک جرم دوار مبتنی بر تئوری برشی مرتبه اول

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله : مهندسی مکانیک مدرس
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2476-6909
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 9
صفحه شروع : 2203
صفحه پایان : 2213
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ehsan Torkan - Mostafa Pirmoradian - Mohamad Hashemian -
:
تحلیل ناپایداری دینامیکی ورق های مستطیلی نسبتاً ضخیم
:: Instability inspection of parametric vibrating rectangular Mindlin plates lying on Winkler foundations under periodic loading of moving masses

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله : Acta Mechanica Sinica
نوع مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 35
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 242
صفحه پایان : 263
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ehsan Torkan - Mostafa Pirmoradian - Mohamad Hashemian -
:: تحلیل پایداری ارتعاشات عرضی ورق‌های مستطیلی شکل تحت عبور متناوب جرم‌های متحرک

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : فصلنامه مهندسي مكانيك و ارتعاشات
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 18
صفحه پایان : 26
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احسان ترکان - مصطفی پیرمرادیان - محمد هاشمیان -
:
pdf
:: On the parametric and external resonances of rectangular plates on an elastic foundation traversed by sequential masses

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله : Archive of Applied Mechanics
نوع مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0939-1533
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 1.7
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ehsan Torkan - Mostafa Pirmoradian - Mohamad Hashemian -
:: Parametric resonance analysis of rectangular plates subjected to moving inertial loads via IHB method

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله : International Journal of Mechanical Sciences
نوع مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0020-7403
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 2.85
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 142
صفحه شروع : 191
صفحه پایان : 215
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mostafa Pirmoradian - Ehssan Torkan - Hossein Karimpour -
:: Buckling Analysis of Double-Layer Piezoelectric Nanoplates Surrounded by Elastic Foundations and Thermal Environments Considering Nonlocal and Surface Energy Models

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله : Journal of Mechanics
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Salaman Rafieian - Mohammad Hashemian - Mostafa Pirmoradian -
:
page 1
:: وقوع تشدید پارامتریک در ارتعاشات عرضی ورقهای مستطیلی واقع بر بستر الاستیک تحت عبور مجموعه پیوستهای از جرمهای متحرک

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1027-5940
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 9
صفحه شروع : 225
صفحه پایان : 236
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احسان ترکان - مصطفی پیرمرادیان - محمد هاشمیان -
:
pdf
:: Parametric resonance and jump analysis of a beam subjected to periodic mass transition

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله : Nonlinear Dynamics
نوع مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 89
ضریب تاثیر مجله : 3464
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 2141
صفحه پایان : 2154
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Hossein Karimpour -
:: بررسی تأثیر ترمهای غیرخطی بر رزونانس پارامتریک تیر تحت عبور جرمهای متوالی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله : ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس
نوع مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2476-6909
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 284
صفحه پایان : 292
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسین کریم پور -
:
pdf
:: Solar Tracking System with Momentary Tracking Based on Operational Amplifiers in Order to be Used in Photovoltaic Panels for Following the Sun

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله : Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0037-9565
دوره (جلد) : 85
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 269
صفحه پایان : 277
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سبحان آورند - -
:: تحليل پايداري ديناميکي ارتعاشات عرضي تير تحت عبور متوالي جرمهاي متحرک

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات
نوع مجله : علمي - پژوهشي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: Instance of hidden instability traps in intermittent transition of moving masses along a flexible beam

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله : Acta Mechanica
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: Instability and resonance analysis of a beam subjected to moving mass loading via incremental harmonic balance method

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله : Journal of Vibroengineering
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: On the parametric excitation of a Timoshenko beam due to intermittent passage of moving masses: instability and resonance analysis

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله : Acta Mechanica
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1