گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

مقالات

نوع مقاله :
:: مقایسه وضعیت روانی اجتماعی دانشجویان مشروط و غیرمشروط دانشگاه اصفهان. پژوهش های تربیتی و روانشناختی دانشگاه اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1377
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : نشریه رویکردهای نوین آموزشی
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حمید طاهر نشاط دوست - حسین مولوی - نرگس نوری -
:: بررسی نقش میزان تحصیلات و جنسیت بر عدم تمایل زوجهای شهر اصفهان به تعدد فرزند

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : مجله علوم اجتماعی دانشگاه آزاد شوشتر
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 30
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهرا رضایی - کاظم قجاوند -
:: پیش بینی رضایت از زندگی زناشویی برمبنای خرد و شادکامی در بین زنان شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 21
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه مالکی - محمدرضا عابدی -
:: اثربخشی آموزش رفتارهای سالم جنسی بر بد کارکردی جنسی زنان معتاد

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : اعتیاد پژوهی
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 39
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شیما محمدی -

1