گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي - رياضي محض

مقالات

نوع مقاله :
:: Improving Petrov–Galerkin elements via Chebyshev polynomials and solving Fredholm integral equation of the second kind by them

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله : Applied Mathematics and Computation
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0096-3003
دوره (جلد) : 271
ضریب تاثیر مجله : 2
متوسط ضریب تاثیر رشته : 2
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 352
صفحه پایان : 364
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : K.Maleknejad -
:
paper2
:: using the improved petrov-Galerkin elements k-0 for solving nonlinear hammerstein-fredholm integral equations

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله : journal of computational and applied mathematics
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:
paper1
:: حل معادلات انتگرال منفرد به كمك توابع پايه مولتي موجك لژاندار

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله : journal of mathematcis and computer science 9
نوع مجله : علمی-پژوهشی ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1