گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

مقالات

نوع مقاله :
:: How Rumination Affects Marital Conflict in Iranian Women: A Qualitative Study

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله : Journal of Divorce & Remarriage
نوع مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : https://do
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 12
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم فاتحی زاده - فاطمه بهرامی - رحمت الله محمدی -
:
How Rumination Affects Marital Conflict in Iranian Women: A Qualitative Study [سال ارائه مقاله : 1397]
:: تاثير آموزش مبتني بر شفقت(به مادران) بر کاهش علايم بيش فعالي- نقص توجه کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي- نقص توجه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : پژوهش های کاربردی در مشاوره
نوع مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 33
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیده رویا درخشنده - محمد رضا عابدی -
:
پیامدهای نشخوار فکری در زنان دارای تعارضات زناشویی: مطالعه کیفی [سال ارائه مقاله : 1397]
تاثير آموزش مبتني بر شفقت(به مادران) بر کاهش علايم بيش فعالي- نقص توجه کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي- نقص توجه [سال ارائه مقاله : 1397]
:: پیامدهای نشخوار فکری در زنان دارای تعارضات زناشویی: مطالعه کیفی

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : پژوهشهای مشاوره
نوع مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : ۶۷ جلد ۱۷
صفحه شروع : 124
صفحه پایان : 153
نویسنده مسئول هستم : خير
:
پیامدهای نشخوار فکری در زنان دارای تعارضات زناشویی: مطالعه کیفی
پیامدهای نشخوار فکری در زنان دارای تعارضات زناشویی: مطالعه کیفی
پیامدهای نشخوار فکری در زنان دارای تعارضات زناشویی: مطالعه کیفی [سال ارائه مقاله : 1397]
پیامدهای نشخوار فکری در زنان دارای تعارضات زناشویی: مطالعه کیفی [سال ارائه مقاله : 1397]
یامدهای نشخوار فکری در زنان دارای تعارضات زناشویی: مطالعه کیفی [سال ارائه مقاله : 1397]
یامدهای نشخوار فکری در زنان دارای تعارضات زناشویی: مطالعه کیفی [سال ارائه مقاله : 1397]
:: Discovery of the Content of Rumination Thoughts among Women with Marital Conflicts: Qualitative Study

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله : International Archives of Health Sciences
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 79
صفحه پایان : 83
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Maryam Fatehizade - Fatemeh Bahrami - Rahmatollah Mohammadi Fesharak -
:
Discovery of the Content of Rumination Thoughts among Women with Marital Conflicts: Qualitative Study
Discovery of the Content of Rumination Thoughts among Women with Marital Conflicts: Qualitative Study
:: بررسی عوامل مؤثر در نشخوار فکری زنان دارای تعارضات زناشویی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله : تحقیقات علوم رفتاری
نوع مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 559
صفحه پایان : 466
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم فاتحی زاده - فاطمه بهرامی - رحمت اله محمدی فشارکی -
:: نقش پرخاشگری، الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی در پیش بینی سازگاری زوجی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله : تحقیقات علوم رفتاری
نوع مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 255
صفحه پایان : 263
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مصطفی بلقان آبادی -
:
نقش پرخاشگری، الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی در پیش بینی سازگاری زوجی [سال ارائه مقاله : 1397]
نقش پرخاشگری، الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی در پیش بینی سازگاری زوجی [سال ارائه مقاله : 1397]
:: بررسي رابطه بين خود تنظيمي يادگيري با مهارتهاي تحصيلي وپيشرفت تحصيلي دربين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1387
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2008
نام مجله : فصلنامه انديشه هاي تازه درعلوم تربيتي
نوع مجله : علمی-پژوهشی غیر ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1