گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق- الکترونیک

مقالات

نوع مقاله :
:: Representation of Musical Signals using InstrumentSpecific Dictionaries

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : International Journal of Computer Applications
نوع مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0975 – 8887
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 175
صفحه شروع : 22
صفحه پایان : 26
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:
Representation of Musical Signals using InstrumentSpecific Dictionaries
:: Synthesizing the note-specific atoms based on their fundamental frequency, used for single-channel musical source separation

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : Multimedia Tools and Applications
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1380-7501
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:
Synthesizing the note-specific atoms based on their fundamental frequency, used for single-channel musical source separation
:: An Adaptive Sparse Algorithm for Synthesizing Note Specific Atoms by Spectrum Analysis, Applied to Music Signal Separation

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : Advances in Electrical and Computer Engineering
نوع مجله : ISI-Wos
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1582-7445
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 103
صفحه پایان : 112
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:
An Adaptive Sparse Algorithm for Synthesizing Note Specific Atoms by Spectrum Analysis, Applied to Music Signal Separation

1