گروه آموزشی : كامپيوتر
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - كامپيوتر - معماری كامپيوتر

  • تست
مقالات

نوع مقاله :
:: کاربردهاي خلاقيت شناسي TRIZ در علوم کامپيوتر

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1383
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2004
نام مجله : علوم خلاقيت شناسي وحل مسئله TRIZشماره 7
نوع مجله : علمی - عمومی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1