گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی نفت

مقالات

نوع مقاله :
:: بررسی آزمایشگاهی تزریق آلکالین-سورفکتانت و اثر آن بر کشش سطحی و ترشوندگی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : ماهنامه ی علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز
نوع مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : ۲۵۳۸-۱۶۵۲
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 159
صفحه شروع : 72
صفحه پایان : 77
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اصغر قربانیان، مجتبي رحيمي - مجتبي رحيمي -
:
مقاله مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد

مقاله مستخرج از پايان نامه
:: مدل‌سازی ریاضی اثر پوسته در چاه‌های حفر شده در سازندهای شکافدار طبیعی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله : مجله اکتشاف و تولید نفت و گاز
نوع مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2538-1652
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 171
صفحه شروع : 32
صفحه پایان : 39
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجتبی رحیمی - مهدی قاسمی زانیالی -
:
مجله علمي-ترويجي اکتشاف و تولید نفت و گاز
:: شبیه‌سازی روش‌های ازدیاد برداشت شیمیایی و انتخاب روش مناسب برای یکی از مخازن نفتی ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله : مجله اکتشاف و تولید نفت و گاز
نوع مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 171
صفحه شروع : 49
صفحه پایان : 55
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پویا حاتمی - مجتبی رحیمی -
:: مقایسه شرایط تزریق و تولید از فضای حلقوی و لوله مغزی و یافتن بهینه ترین نقاط تزریق در یکی از مخازن جنو ب غربی ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله : ماهنامه ی علمی-ترويجي اکتشاف و تولید نفت و گاز
نوع مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : ۲۵۳۸-۱۶۵۲
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 169
صفحه شروع : 62
صفحه پایان : 69
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابوذر امانی - مجتبی رحیمی -
:
مقاله مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد

مقاله مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد
:: Review of Proposed Stress-dilatancy Relationships and Plastic Potential Functions for Uncemented and Cemented Sands

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله : Journal of Geological Research
نوع مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2630-4961
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 19
صفحه پایان : 34
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mojtaba Rahimi -
:
Research Paper

Research Paper
:: بررسی آزمایشگاهی تزریق آلکالین-سورفکتانت و اثر آن بر کشش سطحی و ترشوندگی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله : مجله اکتشاف و تولید نفت و گاز،
نوع مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 159
صفحه شروع : 72
صفحه پایان : 77
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اصغر قربانیان - مجتبی رحیمی -
:: Constitutive model for monotonic and cyclic responses of loosely cemented sand formations

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله : Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering
نوع مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1674-7755
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 2
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 740
صفحه پایان : 752
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mojtaba Rahimi - Dave Chan - Alireza Nouri -
:: Constitutive Model for Cyclic Behaviour of Cohesionless Sands

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله : Geomechanics and Geoengineering
نوع مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1748-6025
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 12
صفحه شروع : 36
صفحه پایان : 47
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mojtaba Rahimi - Dave Chan - Alireza Nouri -
:: Effects of Inherent Fabric Anisotropy and Intermediate Principal Stress on Constitutive Behavior of Uncemented and Cemented Sands

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله : Computers & Geotechnics
نوع مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0266-352X
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 3
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 80
صفحه شروع : 237
صفحه پایان : 247
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mojtaba Rahimi - Dave Chan - Alireza Nouri - Rouzbeh Rasouli -
:: Bounding surface constitutive model for cemented sand under monotonic loading

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله : International Journal of Geomechanics
نوع مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mojtaba Rahimi - Dave Chan - Alireza Nouri -

1