گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معارف - متون اسلامي

  • ماه محرم را تسليت مي گويم .
مقالات

نوع مقاله :
:: مصادیق کمال در دعاهای صاحب الزمان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1385
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : موعود
نوع مجله : علمي - عمومی
نحوه ارائه مقاله : مقاله کوتاه
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 4
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسی اشکالات کتاب ( الفرقان الحق)

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : قران پژوهی خاورشناسان
نوع مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2008-6008
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 26
صفحه شروع : 195
صفحه پایان : -220
نویسنده مسئول هستم : خير
:
بررسی اشکالات کتاب ( الفرقان الحق)

این مجله گرید مقالاتش در یک فرجه 6 ماه مشخص می شود .ولی در حال حاضر علمی - ترویحی است و در فرجه شش ماه ممکن است این مقاله از طرف وزارت خانه علمی - پژوهشی مطرح شود .
:: بررسی تحلیلی چگونگی ارتباط شادی و معنا داری زندگی از دیدگاه اسلام

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : آیین حکمت
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : 30
صفحه شروع : 179
صفحه پایان : 202
نویسنده مسئول هستم : خير
:
بررسی تحلیلی چگونگی ارتباط شادی و معنا داری زندگی از دیدگاه اسلام
:: هندسه معرفتي ابن عربي درسه محور شريعت، شهود وعقل

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله : فصلنامه علمي- پژوهشي انديشه نوين ديني
نوع مجله : علمی-پژوهشی ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: نظريه ي تفسير ابن عربي

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 1391
نام مجله : مجله انديشه ديني
نوع مجله : علمی-پژوهشی غیر ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: A social work study on relationship between transactional and lassiez-fair leadership style and personality traits: A case study of educational system

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله : Management Science Letters
نوع مجله : علمی-پژوهشی ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: A social work study on different factors influencing youth on hope for the future

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله : Management Science Letters
نوع مجله : علمی-پژوهشی ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1