گروه آموزشی : مددكاري اجتماعي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مددكاري اجتماعي

مقالات

نوع مقاله :
:: مقایسه سرعت نامیدن فعال و حافظه خودکار در کودکان با و بدون رسایی خواندن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله :
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : ۲۳۲۲-۲۸۴۰
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شقایق بازرگان - محسن سعید منش - محمدرضا ایروانی -
:
مقایسه سرعت نامیدن فعال و حافظه خودکار

http://jdisabilstud.ir/article-1-572-fa.html
:: اثریخشی کیفیت زندگی درماتی بر افزایش شاذی و عزت نفس پرستاران شاغل در بیمارستان دولتی شهدای لنجان زرین شهر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله : مجله سلامت جامعه
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2345-6248
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نداباقری - محمدرضا ایروانی -
:
اثریخشی کیفیت زندگی درماتی بر افزایش شاذی و عزت نفس پرستاران

http://chj.rums.ac.ir/
:: اثربخشی تفکر خلاق بر تسهیل تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله : مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی
نوع مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 6352-6742
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 182
صفحه پایان : 193
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد رضا ایروانی - محبوبه السادات فاطمی -
:
اثربخشی تفکر خلاق بر تسهیل تصمیم گیری مسیر شغلی

Online ISSN: 6742-7744 Print ISSN: 6352-6742 www.irijournals.com
:: پیش بینی اختلال رفتاری کودکان بر اساس کیفیت زندگی و اعتیاد به اینترنت مادران در دانش آموزان دختر دوره ابتدایی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله : مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی
نوع مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 6352-6742
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 194
صفحه پایان : 204
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شهپر شریفی - محمد رضا ایروانی -
:
پیش بینی اختلال رفتاری کودکان بر اساس کیفیت زندگی و اعتیاد به اینترنت

Online ISSN: 6742-7744 Print ISSN: 6352-6742 www.irijournals.com
:: پیش بینی اختلال رفتاری کودکان بر اساس سبک های فرزند پروری مادران در دانش آموزان دختر دوره ابتدایی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله : مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی
نوع مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 6352-6742
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 159
صفحه پایان : 168
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شهپر شریفی - محمدرضا ایروانی -
:
پیش بینی اختلال رفتاری کودکان بر اساس سبک های فرزند پروری

Online ISSN: 6742-7744 Print ISSN: 6352-6742 www.irijournals.com
:: اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگري دانش آموزان دختر دبیرستان شهرکرد

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : فصلنامه علمی -تخصصی دانش انتظامی چهارمحال و بختیاري
نوع مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : ---
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رقیه عبداللهی - محمد رضا ایروانی -
:
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگري دانش آموزان دختر دبیرستان شهرکرد
:: بررسی و مطالعه پیرامون سبک زندگی فاطمی

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : ماهنامه «علوم انساني اسلامي»
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : ۴۷۱۹-۲۱۴۸
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 12
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فریبا صالحی - محمد رضا ایروانی -
:
بررسی و مطالعه پیرامون سبک زندگی فاطمی [

https://www.civilica.com/Paper-JR_JOIH-JR_JOIH-1-12_014.html
:: بررسی راه های خلاقیت ونوآوری در مدرسه

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : ماهنامه «علوم انسانی اسلامی»
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : ۴۷۱۹-۲۱۴۸
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 13
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فریبا صالحی - محمد رضا ایروانی -
:
بررسی راه های خلاقیت ونوآوری در مدرسه

https://www.civilica.com/Paper-JR_JOIH-JR_JOIH-1-13_003.html
:: The Effect of Training Hope Therapy on Increase the Happiness of Married Women

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله : Journal of Social Sciences and Humanities Research
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2382-9753
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 146
صفحه پایان : 149
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Batolossadat Taherian - Kazem Ghojavand - Mohamad Reza Iravani -
:
The Effect of Training Hope Therapy on Increase the Happines
:: The Effect of Training Time Perspective on Psychological Well-Being in Students

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله : South journal of Educational Psychology and Counseling
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 6
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ramazan Amiri - , Mohamad Reza Iravani -
:
Absreact- Amiri- 2
:: The Effect of Training Time Perspective on Increase Academic Achievement of Students

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : South journal of Educational Psychology and Counseling
نوع مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : Vol 3, No 2
صفحه شروع : 14
صفحه پایان : 19
نویسنده مسئول هستم : خير
:
Absreact- Amiri- 1

file:///C:/Users/hgh/Desktop/ertegha%20-%2096-%20%20ارتقا%20-/my-%202016%20-%20Amiri%201.pdf
:: Predicting the Job Involvement based on Job Motivation Variable among Experts and Supervisors of Isfahan Cement Company

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : The Caspian Sea Journal
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1578-7899
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : Volume 10, Issue 1,
صفحه شروع : 278
صفحه پایان : 282
نویسنده مسئول هستم : خير
:
Predicting the Job Involvement based on Job Motivation Variable among Experts and Supervisors of Isfahan Cement Company
Predicting the Job Involvement based on Job Motivation

file:///C:/Users/hgh/Desktop/ertegha%20-%2096-%20%20ارتقا%20-/my-%202016%20-%20Karim%20Saeidi.pdf
:: Spatial distribution of absorbing centers of population with seismic structure in Kerman City

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله :
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:
Kerman City
:: Predicting the Job Involvement based on Job Motivation Variable among Experts and Supervisors of Isfahan Cement Company

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : The Caspian Sea Journal
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1578-7899
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : Volume 10, Issue 1,
صفحه شروع : 278
صفحه پایان : 282
نویسنده مسئول هستم : خير
:
Predicting the Job Involvement based on Job Motivation Variable among Experts and Supervisors of Isfahan Cement Company
:: investigation of effects of temporary absence of father on teenager,s anxiety in family of truck drivers in isfahan and comparison of it with ordinary family teenagers

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله : American Journal of Scientific Research
نوع مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: socio cultural factors influencing the emergence and spread of modern poetry in iran

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله : applied mathematics in engineering,manangement and technology
نوع مجله : علمی-پژوهشی ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: examine the socio-economic factors affecting job satisfaction of staff,omid(seyyedoshohsda)hospital in isfahan city

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله : applied mathematics in engineering,manangement and technology
نوع مجله : علمی-پژوهشی ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: investigation the effects of counseling programs on runaway youth

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله : Management Science Letters
نوع مجله : علمی-پژوهشی ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: social work strategies in preparing way to make subsidies purposive(emphasis on promoting education level and income of family supervisor women)

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله : journal of social issue and humanities
نوع مجله : علمی-پژوهشی ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: study of the relationship between motivational factors of job satisfaction,organizational commitment consultants government girls high school,isfahan city (2012-13)

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله : -
نوع مجله : علمی-پژوهشی ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10