گروه آموزشی : مددكاري اجتماعي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مددكاري اجتماعي

مقالات

نوع مقاله :
1 مقایسه سرعت نامیدن خودکار و حافظه فعال در کودکان با و بدون نارساخوانی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله : مجله مطالعات ناتوانی
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : ۲۳۲۲-۲۸۴۰
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شقایق بازرگان - محسن سعیدمنش - محمدرضا ایروانی -
2 اثریخشی کیفیت زندگی درماتی بر افزایش شاذی و عزت نفس پرستاران شاغل در بیمارستان دولتی شهدای لنجان زرین شهر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله : مجله سلامت جامعه
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2345-6248
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نداباقری - محمدرضا ایروانی -
:
اثریخشی کیفیت زندگی درماتی بر افزایش شاذی و عزت نفس پرستاران

http://chj.rums.ac.ir/
3 اثربخشی تفکر خلاق بر تسهیل تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله : مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی
نوع مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 6352-6742
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 182
صفحه پایان : 193
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد رضا ایروانی - محبوبه السادات فاطمی -
:
اثربخشی تفکر خلاق بر تسهیل تصمیم گیری مسیر شغلی

Online ISSN: 6742-7744 Print ISSN: 6352-6742 www.irijournals.com
4 پیش بینی اختلال رفتاری کودکان بر اساس کیفیت زندگی و اعتیاد به اینترنت مادران در دانش آموزان دختر دوره ابتدایی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله : مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی
نوع مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 6352-6742
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 194
صفحه پایان : 204
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شهپر شریفی - محمد رضا ایروانی -
:
پیش بینی اختلال رفتاری کودکان بر اساس کیفیت زندگی و اعتیاد به اینترنت

Online ISSN: 6742-7744 Print ISSN: 6352-6742 www.irijournals.com
5 پیش بینی اختلال رفتاری کودکان بر اساس سبک های فرزند پروری مادران در دانش آموزان دختر دوره ابتدایی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله : مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی
نوع مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 6352-6742
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 159
صفحه پایان : 168
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شهپر شریفی - محمدرضا ایروانی -
:
پیش بینی اختلال رفتاری کودکان بر اساس سبک های فرزند پروری

Online ISSN: 6742-7744 Print ISSN: 6352-6742 www.irijournals.com
6 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگري دانش آموزان دختر دبیرستان شهرکرد

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : فصلنامه علمی -تخصصی دانش انتظامی چهارمحال و بختیاري
نوع مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : ---
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رقیه عبداللهی - محمد رضا ایروانی -
:
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگري دانش آموزان دختر دبیرستان شهرکرد
7 بررسی و مطالعه پیرامون سبک زندگی فاطمی

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : ماهنامه «علوم انساني اسلامي»
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : ۴۷۱۹-۲۱۴۸
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 12
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فریبا صالحی - محمد رضا ایروانی -
:
بررسی و مطالعه پیرامون سبک زندگی فاطمی [

https://www.civilica.com/Paper-JR_JOIH-JR_JOIH-1-12_014.html
8 بررسی راه های خلاقیت ونوآوری در مدرسه

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله : ماهنامه «علوم انسانی اسلامی»
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : ۴۷۱۹-۲۱۴۸
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 13
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فریبا صالحی - محمد رضا ایروانی -
:
بررسی راه های خلاقیت ونوآوری در مدرسه

https://www.civilica.com/Paper-JR_JOIH-JR_JOIH-1-13_003.html
9 The Effect of Training Hope Therapy on Increase the Happiness of Married Women

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله : Journal of Social Sciences and Humanities Research
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2382-9753
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 146
صفحه پایان : 149
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Batolossadat Taherian - Kazem Ghojavand - Mohamad Reza Iravani -
:
The Effect of Training Hope Therapy on Increase the Happines
10 The Effect of Training Time Perspective on Psychological Well-Being in Students

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله : South journal of Educational Psychology and Counseling
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 6
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ramazan Amiri - , Mohamad Reza Iravani -
:
Absreact- Amiri- 2
11 The Effect of Training Time Perspective on Increase Academic Achievement of Students

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : South journal of Educational Psychology and Counseling
نوع مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : Vol 3, No 2
صفحه شروع : 14
صفحه پایان : 19
نویسنده مسئول هستم : خير
:
Absreact- Amiri- 1

file:///C:/Users/hgh/Desktop/ertegha%20-%2096-%20%20ارتقا%20-/my-%202016%20-%20Amiri%201.pdf
12 Predicting the Job Involvement based on Job Motivation Variable among Experts and Supervisors of Isfahan Cement Company

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : The Caspian Sea Journal
نوع مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1578-7899
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : Volume 10, Issue 1,
صفحه شروع : 278
صفحه پایان : 282
نویسنده مسئول هستم : خير
:
Predicting the Job Involvement based on Job Motivation Variable among Experts and Supervisors of Isfahan Cement Company
Predicting the Job Involvement based on Job Motivation

file:///C:/Users/hgh/Desktop/ertegha%20-%2096-%20%20ارتقا%20-/my-%202016%20-%20Karim%20Saeidi.pdf
13 Spatial distribution of absorbing centers of population with seismic structure in Kerman City

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله :
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:
Kerman City
14 Predicting the Job Involvement based on Job Motivation Variable among Experts and Supervisors of Isfahan Cement Company

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) :
نام مجله : The Caspian Sea Journal
نوع مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1578-7899
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله : Volume 10, Issue 1,
صفحه شروع : 278
صفحه پایان : 282
نویسنده مسئول هستم : خير
:
Predicting the Job Involvement based on Job Motivation Variable among Experts and Supervisors of Isfahan Cement Company
15 investigation of effects of temporary absence of father on teenager,s anxiety in family of truck drivers in isfahan and comparison of it with ordinary family teenagers

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله : American Journal of Scientific Research
نوع مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
16 socio cultural factors influencing the emergence and spread of modern poetry in iran

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله : applied mathematics in engineering,manangement and technology
نوع مجله : علمی-پژوهشی ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
17 examine the socio-economic factors affecting job satisfaction of staff,omid(seyyedoshohsda)hospital in isfahan city

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله : applied mathematics in engineering,manangement and technology
نوع مجله : علمی-پژوهشی ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
18 investigation the effects of counseling programs on runaway youth

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله : Management Science Letters
نوع مجله : علمی-پژوهشی ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
19 social work strategies in preparing way to make subsidies purposive(emphasis on promoting education level and income of family supervisor women)

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله : journal of social issue and humanities
نوع مجله : علمی-پژوهشی ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
20 study of the relationship between motivational factors of job satisfaction,organizational commitment consultants government girls high school,isfahan city (2012-13)

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله : -
نوع مجله : علمی-پژوهشی ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10